Bir aile şir­keti olma­nın avan­taj­ları.
Küre­sel bir grup olma­nın fay­da­ları.

Semper lux — Her zaman ışık. Her­mann Bans­bach savaş son­ra­sında Berlin’de şir­ke­tini kur­du­ğunda, şehir harap olmuş, elekt­rik ve ışık­tan mahrum kal­mıştı. Bay Bans­bach, uygun fiyatlı batar­ya­lar ve şarj sis­te­miyle aydın­latma sağ­la­ya­rak, adeta tari­hin karan­lık bir döne­mini aydın­lat­mış ve Ber­lin­li­le­rin haya­tını kolay­laş­tır­mıştı. O, ışığın ticari fonk­si­yo­nu­nun öte­sin­deki sosyal ve kül­tü­rel öne­mine ger­çek­ten ina­nı­yordu. Bu inanç, günü­müze kadar muha­faza edilen tutu­mu­mu­zun iki ana öge­sini de belir­le­miş­tir: ışığa dair hay­ran­lı­ğı­mızı koru­mak ve geliş­miş kon­sept­leri kul­la­na­rak insan­la­rın yaşam kali­te­sinde gerçek bir iyi­leş­tirme sağ­la­mak. Bir bakıma Sem­per­lux olan adı­mı­zın Selux olarak değiş­me­siyle bera­ber, Berlin’deki ufak bir atöl­ye­den bugün 553 özel per­so­neli, Avrupa, Kuzey Ame­rika ve dünya gene­linde ofis­leri olan bir şirket haline bir dönüş­me­mizi sağ­la­yan husus da işte bu tutu­mu­muz­dur.

Geli­şim taklit etmek değil, opti­mize etmek demek­tir. Ama­cı­mız uygu­la­ma­lar sonu­cunda ortaya çıkan ama farklı bir yak­la­şıma sahip olan güve­ni­lir, tatmin eden ve sıra dışı ürün­ler sıra dışı ürün­ler geliş­tir­mek­tir. Bu amaç bizim diji­tal kont­rollü ışık sis­tem­le­rini kul­la­na­rak, gün ışığı sen­sör­leri, mul­ti­medya oynatma duvar­ları veya ben­zer­siz bir aydın­latma ortamı yarat­mak üzere tasar­lan­mış renkli aydın­latma kon­sept­leri gibi aydın­latma ile ilgili tüm ihti­yaç­lar için en iyi çözümü bul­ma­mızı sağ­la­mak­ta­dır. Tasa­rım çalış­ma­ları öğren­dik­le­ri­mizi seri üre­timde uygu­la­ma­mızı sağ­la­makta ve bu bilgi havuzu çığır açan yeni­lik­lere yol açmak­ta­dır. LED’ler ve OLED’ler tasa­rım ve ergo­nomi için tama­men yeni bir potan­si­yeli sunu­yor. Daha entegre bir ürün tasa­rımı için mini­mal yapı, uzun eko­no­mik ömür ve daha düşük enerji tüke­ti­mini yaka­la­mak mümkün. Selux’de, ışığın gele­ce­ğini bugün­den yaşa­maya baş­la­ya­bi­lir­si­niz.

Biz modü­ler­liği suna­rız,
Siz kişi­sel­leş­ti­rir­si­niz.

En ufak ayrın­tı­larda bile görü­le­bi­len ve şir­ke­tin fel­se­fe­sini yan­sı­tan sofis­tike aydın­latma kon­sept­leri, her viz­yo­nun bir ger­çek­liğe dönüş­me­sini sağlar. Bizim ürün gamı­mı­zın arka­sında yapı kiti ilke­leri vardır: gövde boyut­ları, ışık üni­te­leri ve tek­no­lo­jisi, net bir tasa­rım ve tutarlı bir fikir ile komp­leks ihti­yaç­ları kar­şı­la­ya­cak şekilde büyü­tü­le­bi­lir veya bir­leş­ti­ri­le­bi­lir. İşte bu nok­tada sıra dışı olan­lar adeta sıra­dan hale gelir: renk, optik, gövde boyut­ları ve montaj yön­temi açı­sın­dan- Selux size tasa­rım özgür­lüğü sunar.

Form, fonk­si­yo­nun ve
kalite ihti­yaç­la­rı­mı­zın hiz­me­tin­de­dir.

Selux optik­le­ri­nin üstün­lüğü, komp­leks ışık hesap­la­ma­la­rına, yıl­la­rın dene­yi­mine ve mal­zeme ile ışık kay­nak­ları hak­kında büyük bir biri­kime dayan­mak­ta­dır. Biz, bir ürünün eko­no­mik verim­li­liği için gerekli olan kolay montaj, daya­nık­lı­lık ve ürün bakımı gibi husus­ları daha tasa­rım aşa­ma­sında dik­kate alırız. Kalite ayrın­tı­larda sak­lı­dır. Daha açık olmak gere­kirse, bizim düşük enerji tüke­timli üretim ban­dı­mız, yüksek kali­te­deki mal­ze­me­le­ri­miz ve üretim kabi­li­ye­ti­miz, dış mekan arma­tür­le­ri­nin uzun ömürlü olması için gere­ken tek­no­loji, ihti­yaç­la­rı­nızı kar­şı­la­mak üzere uygu­la­ma­lar öne­re­bi­len uzman­la­rı­mız gibi unsur­lar, aslında onlarca yıldır devamlı geli­şen bir biri­ki­min ese­ri­dir. Böy­lece müş­te­ri­le­ri­mi­zin aydın­latma ile ilgili istek ve ihti­yaç­la­rını, her anlamda kar­şı­la­ya­bi­li­yo­ruz. İşte bu bakış açısı, mevcut kali­teyi daha da art­tır­maya ve zaten iyi olan ürün­leri ola­ğa­nüstü birer ürün haline getir­meye olanak tanı­yor.

Biz sadece arma­tür üret­mekle kal­mı­yo­ruz.
Aynı zamanda yaşam kali­te­sini de art­tı­rı­yo­ruz.

Temel bil­gi­le­ri­mi­zin, kanıt­lan­mış yete­ne­ği­mi­zin ve birinci sınıf aydın­latma araç­la­rı­mı­zın kom­bi­nas­yonu mükem­mele ulaş­ma­mızı sağ­lı­yor. Aslında hede­fi­mize ula­şır­ken kul­lan­dı­ğı­mız unsur­lar da belli; eğlen­ceyi art­tır­mak, çığır açmak ve fark yarat­mak için gere­ken hırs ile tutku. Uzun süreli sür­dü­rü­le­bi­lir­lik bizde doğal olarak bulu­nan bir kavram oldu­ğun­dan; müş­te­ri­le­ri­mi­zin, bayi­le­ri­mi­zin ve per­so­ne­li­miz iliş­ki­leri bu şekilde, adeta bir ortak­lık yak­la­şı­mına bağ­lı­dır. Her iki tarafa da sorum­lu­luk yük­le­yen bu yak­la­şı­mın teme­linde, ezel­den beri­dir en iyi fikir­leri ve çözüm­leri ortaya koyan bir dost­luk ve arka­daş­lık yatar. Tek­nis­yen, mühen­dis ve tasa­rım­cı­lar­dan oluşan eki­bi­miz her konuda size tav­si­ye­lerde bulun­mak­tan mut­lu­luk duyar­lar. Özel bir ışık, kişi­sel­leş­ti­ril­miş bir direk bağ­lan­tısı veya yep­yeni bir dış mekan çözümü… İhti­ya­cı­nız her ne ise, en sıra dışı aydın­latma pro­je­sini bile hem esteti,k hem de eko­no­mik olarak tat­min­kar bir şekilde, reali­teye dönüş­tür­mek için Selux size yar­dımcı olur.

You are on Selux Turkey