Select region and language

Monday 24 March 2014

Olivio

Fonk­si­yon ve tasa­rımda çok yön­lü­lük.

Olivio arma­tür sis­temi, Stutt­gart Porsche Müzesi veya Marsilya’nın Eski Liman gibi birçok zorlu pro­je­lerde ken­di­sini ispat­la­mış vazi­yette. Şimdi Olivio, ekstra seçe­nek­leri ve en son tek­no­lo­jik seçe­nek­leri ile daha da gelişti ve modern­leşti. LED arma­tür kafa­ları daha yüksek per­for­mans sağ­lar­ken, RGBW ise dina­mik ve renkli ışığı kul­la­na­rak dış mekan tasa­rımı için şim­diye kadar hayal edi­le­me­yecek ola­nak­la­rın önünü açıyor.

Olivio Broşürümüz’den ilham alın. Olivio Look­book

Olivio’nun yapı­lan­dı­rı­cısı saye­sinde çeşitli kon­fi­gü­ras­yon ola­nak­la­rına bir göz atın. Olivio con­fi­gu­ra­tor.

You are on Selux Turkey