65 yıldan uzun bir süre­dir, bir­lik­te­li­ğin bir fark yarat­tı­ğına ina­nı­yo­ruz. Avrupa’da ve diğer yer­ler­deki pazar­larda, hem pazar, hem de tüm şirket grup­ları için kendi ürün­le­ri­mizi geliş­ti­ri­yor ve üre­ti­yo­ruz. Böy­lece böl­ge­sel çalış­ma­nın öte­sinde, tüm dün­yada proje yöne­timi yapa­bi­li­yo­ruz. Örne­ğin Asya’dan üretim müdür­leri, ABD’den montaj tek­nis­yen­leri ve Avrupa’dan mimar­la­rın bir araya gel­diği ulus­la­ra­rası takım­larla yakın bir işbir­liği içinde çalı­şa­bi­li­yo­ruz.

Kul­lan­dı­ğı­mız araç­lar, birinci sınıf ışık modül­leri, fikir­ler ve uzman­lı­ğı­mız­dır.
Pro­je­ler için sıra dışı çözüm­ler bulmak bizi motive eder. Hede­fi­miz ise dünya çapın­daki tasa­rım­cı­lar için uzun vadeli part­ner ola­bil­mek­tir.

Bize göre yara­tı­cı­lık için devrim yapmak, devrim yapmak için ise değer­lere sahip olmak gere­kir.
Uzman­lık, stan­dart­lar, daya­nık­lı­lık ve top­lu­luk­lar ile yakın bir işbir­liği içe­ri­sinde olmak, orta­la­ma­nın üstün­deki per­for­mans­ları yaka­la­ya­bil­mek için şart­tır.

Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik için de temel teşkil eden bu değer­ler ve aile şir­ke­ti­nin temel ticari veri­leri saye­sinde Selux tüm bu kav­ram­lar için gere­ken çalışma çer­çe­ve­sini yara­tır.

Bir bakışta Selux Grubu

2015
Toplam per­for­mans 96.119 T €
31.12.2015 iti­ba­riyle çalı­şan sayısı 571
You are on Selux Turkey