Select region and language

Download
Download without personalisation

Hochwasserpumpwerk
Köln, Almanya

  • project Hochwasserpumpwerk
  • client Stadtentwässerungsbetriebe, Köln
  • architect Kaspar Kraemer Architekten BDA
  • lighting designer Kaspar Kraemer Architekten /MBS/ Selux AG / Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH
  • electrical planning MBS Elektro-Planung GmbH
  • photographer Markus Bollen; © Kölner Verkehrsbetriebe

Aydın­latma, görü­nür bir işa­ret­leme sis­temi olarak Ren neh­ri­nin gelgit düzey­le­rini gös­ter­mek­te­dir. Sensör sis­temi stan­dart sevi­ye­ler için beyaz, yüksek gelgit sevi­yesi için kır­mızı ve ara sevi­ye­ler için sarı ve turuncu ara­sında deği­şen bir ışık yayar. Kris­tal ben­zeri arka­dan aydın­lat­malı küpün daha fazla kır­mızı ışık ile dol­ması, daha yüksek gelgit demek­tir. Cephe aydın­lat­ması, cephe taşı­yı­cı­sına ekle­nen ve IP 67 kab­lo­la­maya sahip, çer­çe­ve­siz ekst­rüz­yon proifl içine döşen­miş IP 67 RGB LED şerit­leri ile sağ­landı. Bu şekil­deki ışık şerit­le­rinde, ışığın mak­si­mum homo­jen­li­ğini sağ­la­mak için LED’ler ara­sında modü­ler olarak ayar­la­nan mesa­fe­ler bıra­kı­lır. 24V DC güçte çalı­şan IP67 sis­te­min enerji ihti­yacı EUTRAC®DALI / –EIB kont­rolü ile kar­şı­la­nı­yor.

You are on Selux Turkey