Select region and language

Download
Download without personalisation

Grachten Fenerleri
Amsterdam, Hollanda

  • project Grachten Fenerleri
  • client Gemeente Amsterdam – Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
  • lighting designer Bartenbach Lichtlabor
  • design Arsis Industrial Design
  • photographer Marcus Bollen

Amsterdam’ın grach­ten’’ su yol­ları uzun zaman­dan beri şehrin en önemli sim­gesi olmuş­tur. Şehir mer­ke­zinde 80 km boyunca uzanan bu dar ama gezi­le­bi­lir su yol­ları üze­rinde sayı­sız köprü mev­cut­tur. Son zaman­larda grach­ten ve tüm tarihi eski şehir, ori­ji­nal Kro­on­lan­ta­arns ve Rit­ter­lan­ta­arns fener­le­ri­nin rep­li­ka­ları ile dona­tıldı. Her iki fenerde yer alan özel olarak geliş­ti­ril­miş eğimli birin­cil ref­lek­tör, kamaşma yap­ma­yan, sıcak beyaz bir ışık oluş­tur­mak için asi­met­rik nokta aydın­lat­ması sağ­la­makta.

You are on Selux Turkey

Just like other web­si­tes, we use cookies to imp­rove and per­so­na­lize your expe­ri­ence. We col­lect stan­dard Inter­net log infor­ma­tion and agg­re­ga­ted data to analyse our traf­fic. Our pre­fe­rence and mar­ke­ting cookies allow us to adapt our con­tent and ads to our audi­ence inte­rests.